ทุนการศึกษาสำรวจอวกาศของนักเรียนไทย (3 ต.ค. 2562)

ด้วย ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน อายุระหว่าง 13-19 ปี เพื่อคัดเลือกนักเรียนไทยจำนวน 4 คน ไปเข้าเรียนที่ศูนย์อวกาศและจรวจแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมือง Huntsville มลรัฐ Alabama ระยะเวลา 10 วัน โดยนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 และ 2 จะได้รับทุนการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยไม่มีข้อผูกพัน จึงขอเชิญชวนให้โรงเรียนต่างๆ เสนอชื่อนักเรียน จำนวน 2 คน สมัครเข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์สอบวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนสอบ ทั้งนี้ ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งข้อมูลของนักเรียนที่สมัครเข้าสอบคัดเลือกไปยังอีเมล์ admin@zignature.co.th ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ดังนี้

                    1. ชื่อ – สกุลของนักเรียน
                    2. เลขประจำตัว หรือเลขที่บัตรประชาชนของนักเรียน
                    3. วัน/เดือน/ปีเกิด และอายุของนักเรียน
                    4. สัญชาติ
                    5. ระดับชั้นที่ศึกษาอยู่
                    6. ชื่อ-สกุลอาจารย์ที่ปรึกษาและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไทยที่ศึกษาด้าน STEM และสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.spacecampthailand.com

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 ตุลาคม 2562