ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

   

 นางสาวนงศิลินี โมสิกะ

รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

ประวัติย่อ

นางสาวผุสดี เขตสมุทร 

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา