ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง สป.

 

ลำดับที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์ / 
โทรสาร

E-mail Address

1.

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 628 6352

โทรสาร
02 628 5619

 

2.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 282 0068 
02 628 6151

โทรสาร
02 280 2941

 

3.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายอำนาจ  วิชยานุวัติ

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์
0 2628 5612
0 2281 8776
ภายใน 1121

โทรสาร

0 2281 3490

 

4.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นาสาวดุริยา อมตวิวัฒน์

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 628 6146 02 280 2912

โทรสาร
02 280 2941

 

5.

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)

นายวีระกุล อรัณยะนาค

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2871 02 280 2853

 

 

โทรสาร
02 280 2853

 

6.

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ)

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2846

02 280 2872

 

 

โทรสาร
02 280 2872

 

7.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล)

นายชาญ ตันติธรรมถาวร

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2885
02 280 2873

 

 

โทรสาร
02 280 2873

 

8.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

นางปัทมา วีระวานิช

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2847 02 280 2874

 

 

โทรสาร
02 280 2874

 

9.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(รับผิดชอบ 
เขตตรวจราชการที่ 5 
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา
เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

 

นางสาวชฎารัตน์
สิงหเดชากุล

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2854
02 280 2875

 

โทรสาร

02 280 2875

 

10.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 
17 จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)

 

นายพิธาน พื้นทอง

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2848
02 280 2876

 

โทรสาร

02 280 2876

 

11.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้วเขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

 

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2886

02 280 2877

 

โทรสาร

02 280 2877

 

12.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 10 จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานีเขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่)

 

นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2878

02 280 2851

 

โทรสาร

02 280 2851

 

13.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี

นายอรรถพล  ตรึกตรอง

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2880

02 280 2852

 

โทรสาร

02 280 2852

 

14.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 13  จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

นายณรงค์ แผ้วพลสง

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2849

02 280 2881

 

 

โทรสาร

02 280 2881

 

 

15.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (รับผิดชอบ 
เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา)

นายพีรศักดิ์ รัตนะ

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2884

02 280 2882

 

 

โทรสาร

02 280 2882

 

 

16.

ที่ปรึกษาด้าน นโยบายและ ยุทธศาสตร์ สป.

นายดำรง ลิมาภิรักษ์

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 628 5613

โทรสาร
02 628 6156

 

17.

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร จัดการศึกษา สป.

 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300 

โทรศัพท์ 
02 282 0022

โทรสาร
02 628 6177

 

  18.

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

นายสุทิน แก้วพนา

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300 

โทรศัพท์ 
02 628 6156 

โทรสาร
02 628 6156

 

19.

เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 5-7 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 2802 845 

โทรสาร
02 2802 845

 

20.

เลขาธิการสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

นายศรีชัย พรประชาธรรม 

อาคาร สพฐ. ชั้น 2  
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 282 9718
02 280 2921

โทรสาร
02 282 4810

 

21.

เลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 นายชลำ อรรถธรรม

319 วังจันทรเกษม 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 6289 032 

โทรสาร
02 6286 294

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 15:30 น.