ติดตามส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อติดตาม คุ้มครอง ให้คำแนะนำแก่นักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นำพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเครือข่าย ประกอบด้วย นางอมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายปกครอง, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกบูรณาการร่วมกัน ติดตามส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อติดตาม คุ้มครอง ให้คำแนะนำแก่นักเรียนและนักศึกษา ณ บริเวณจัดงานลอยกระทงต่าง ๆ และจุดเสี่ยงพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยในการออกส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2565 นี้ มีเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ประจำอำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บูรณาการร่วมกับเครือข่ายฝ่ายปกครองและท้องถิ่น ออกปฏิบัติงาน เพื่อติดตาม คุ้มครอง ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ได้รับความปลอดภัย มีคุณลักษณะและความประพฤติที่เหมาะสมตามวัย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!