ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ จังหวัดตาก

          วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ. ๑๗

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมสร้างการรับรู้ และชี้แจง ทำความเข้าใจ ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก และลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) รอบที่ ๑ ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน

เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง

เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา

เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บารุง

โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยรับตรวจ รายงานผลการดำเนินงาน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย