ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ขึ้น ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม” ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่ 1 “คณุธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน” วิทยากรโดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ