ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 คณะศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ. อุบลราชธานี และศึกษานิเทศก์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามบริบทในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.ถาวร คูนิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มติดตามฯ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และนายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ในการนี้คณะทำงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อรับทราบสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

     จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนอุบลวิทยาคม ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site โดยแบ่งผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียน ครูติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านกลุ่ม Line ทั้งครูและนักเรียนมีความตระหนักในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยโดยปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง โรงเรียนมีการวัดไข้คัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน มีจุดล้างมือทุกอาคารและล้างมือพร้อมกันทั้งโรงเรียนทุกชั่วโมง จัดเหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวันเป็น 3 ช่วง นักเรียนที่เรียนที่บ้านจะได้รับค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมไปทานที่บ้าน ปัญหาที่พบคือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ของ TOT ไม่เสถียร/ใช้งานไม่ได้ ครูต้องแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตของตนเองในการจัดการเรียนการสอน