ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย ซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ on-site แต่ยังต้องปรับปรุงการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนให้ห่างกันมากขึ้น ซึ่งห้องเรียนมีขนาดกว้างเพียงพอกับการเว้นระยะห่าง สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญจึงแนะนำให้จัดห้องใหม่และให้มีการกำหนดจุดให้ชัดเจน โรงเรียนยังไม่มี QR Code ไทยชนะ ตามแนวทางการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้แนะนำให้ใช้หน้ากากผ้าเพื่อให้สามารถซักและนำกลับมาใช้ได้ใหม่และเป็นการลดปริมาณขยะ พร้อมทั้งได้กำชับให้ทำความสะอาดรถ รับ-ส่ง นักเรียน ก่อนและหลังการให้บริการแต่ละรอบ และให้เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อถ่ายเทระบายอากาศภายในตัวรถ และทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดจะจัดทำหนังสือเพื่อเน้นย้ำในเรื่องของการทำความสะอาดรถ รับ-ส่ง นักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัญหาที่พบคือ สัญญาณอินเตอร์เน็ต และ WiFi ของ TOT ไม่มีความเสถียร