คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (31 พ.ค. 2561)

ops31-01-5-61