คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.703/2563 และ สป.707/2563 (21 ก.ย. 2563)