คำจำกัดนิยาม สป.

teamwins copy

teamwins copy

คำจำกัดนิยาม สป. “Team Wins”

1. T Teamwork
การทำงานเป็นทีม หมายถึง ข้าราชการมีความสามัคคี ประสานงานกันทำเพื่อองค์กร มีการระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน พัฒนางานร่วมกัน มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวในด้านการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน และด้านกฎหมาย มีทีมงานที่สามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้พัฒนาการทำงานขององค์กร ชักชวนให้คนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริง เพื่อการทำงานที่นำไปสู่เป้าประสงค์ขององค์กร

2. E Equality of Work
ความเสมอภาคในการทำงาน หมายถึง ผู้บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติการของข้าราชการทุกคน โดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน

3. A Accountability
ความรับผิดขอบต่อผลสำเร็จของงานและต่อสาธารณะ หมายถึงข้าราชการมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และงานที่ต้องมีส่วนร่วมต่างๆ ปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตระหนักในความรับผิดชอบ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการกระทำของตนเองหรือหน่วยงานได้ รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้

4. M Moral and Integrity
การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ หมายถึง ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องเพื่อนำพาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิ

5. W Willful
มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ หมายถึง ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ และเต็มเวลา เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร

6. I Improve ourselves
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ หมายถึง ข้าราชการหมั่นแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

7. N Network and Communication
การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หมายถึง ข้าราชการในองค์กรยิ้มแย้มต่อกันและกัน กล่าวคำทักทายซึ่งกันและกันเมื่อพบหน้ากันทุกครั้ง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยไม่คำนึงว่ามาจากที่ใด สำนักใด ข้าราชการให้ความร่วมมือแก่คนในองค์กรที่มาติดต่อเป็นอย่างดี ข้าราชการนำข่าวสารใหม่ๆดีๆมาเผยแพร่ เล่าสู่กันฟัง มีการจัดให้มีการพบสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กรอย่างน้อยเดือนละครั้ง ตลอดทั้งยิ้มแย้มแจ่มใส่ต่อผู้มาใช้บริการ

8. S Service Mind
การมีจิตมุ่งบริการ หมายถึง ข้าราชการให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร มีการประสานสัมพันธ์กันในองค์กร พร้อมใจบริการเพื่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการ