คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินสภาพจริง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านธารชะอม

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการฯนำโดยนายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ ให้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 รายของนายเพชร ลาวจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านธารชะอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยทำการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ในด้านการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และการเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาต่อไป…