ขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ.2025

By connecting ASEAN through the Master Plan on ASEAN Connectivity 2025, we are creating a network of people and infrastructure to improve the way we live, work and travel.
ด้วยการเชื่อมโยงอาเซียนเข้าด้วยกันผ่านแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 เราจะสร้างเครือข่ายของผู้คนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงวิถีชีวิต การทำงานและการเดินทาง Click..

***************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 กุมภาพันธ์ 2562