ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปี “เอเชียตะวันออกในปี 2021”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในโครงการสัมมนาประจำปีของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งร่วมกับสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “เอเชียตะวันออกในปี 2021: สหรัฐอมเริกากับอินโด-แปซิฟิกในยุคของโจ ไบเดน” (East Asia in 2021: The United States and the Indo-Pacific in the Era of Joe Biden) ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Facebook: Institute of East Asian Studies, Thammasat University, Thailand โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code ในเอกสารโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 ธันวาคม 2563