ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ครั้งที่ 3 (The 3rd International Conference on Global Citizenship Education)

picGCED

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ครั้งที่ 3
(The 3rd International Conference on Global Citizenship Education)

 

ด้วย Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU)
มีหนังสือแจ้งว่าจะจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ
“Local-Contextualization of GCED” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ โรงแรม Lotte กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสำรวจและแลกเปลี่ยนแนวความคิด องค์ความรู้ ประสบการณ์ และวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อ GCED
2. ส่งเสริมการปฏิบัติของสังคมเพื่อก้าวข้ามรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย
3. รวบรวมและขับเคลื่อนการสนับสนุนในวงกว้าง เพื่อเร่งรัดสู่การบรรลุผลสำเร็จของ GECD ซึ่งจะสามารถรับรู้ได้หลากหลายตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยขอให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 สิงหาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ http://gced.unescoapceiu.org/conference/html_n/regi.php และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gced.unescoapceiu.org/conference/html_n/index.php

 

 

********************************

 

 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 สิงหาคม 2561