ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม International Symposium of Foreign Language Learning (AISOFOLL) ครั้งที่ 10 (8 พ.ค. 2562)

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษา ของซีมีโอ (ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษา) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย แจ้งว่า จะจัดให้มีการประชุม International Symposium of Foreign Language Learning (AISOFOLL) ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Taking Students’ Thinking to Higher Levels Through Creative Language Teaching” ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2562 ณ Grand Savero Hotel เมืองโบกอร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาในปัจจุบัน

ในการนี้ ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษาขอเชิญครูผู้สอนภาษา ผู้ปฏิบัติงาน หรือนักวิจัยด้านการศึกษา ส่งผลงานบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมดังกล่าวไปยังผู้จัดภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ซึ่งผู้จัดจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความโดยตรงไปยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.aisofoll.qiteplanguage.org หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ aisofoll@gmail.com

*********************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 พฤษภาคม 2562