ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร International Coaching Courses (ITK) 2019 ในสาขาการจัดการกีฬา (Sports Management)

มหาวิทยาลัยไลพ์ซิช (The University Leipzig) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เสนอหลักสูตรอบรม International Coaching Courses (ITK) 2019 ในสาขาการจัดการกีฬา (Sports Management) ระยะเวลา 4 เดือน (1 เมษายน 2562 – 31 กรกฎาคม 2562) โดยเชิญชวนบุคลากรทางการกีฬาของประเทศไทยที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้เข้าร่วมการอบรม ดังนี้

1) สำเร็จการศึกษาในสาขาการกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีประสบการณ์การเป็นนักกีฬาและการเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬา และ
3) มีสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดี

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.itk.uni-leipzig.de ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป – กลับประเทศเยอรมนี ผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..

*********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 กันยายน 2561