ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดเรียงความ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาเข้าร่วมการประกวดเรียงความหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” จัดโดยสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งโดยกระทรวงการต่างประเทศเรียงความที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในจดหมายข่าวของสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย

และรางวัล ดังนี้
1.ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท โล่และเกียรติบัตร
1.2รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร
1.4รางวัลชมเชย (3 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร
2.ประเภทระดับอุดมศึกษา
2.1รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท โล่ และเกียรติบัตร
2.2รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท และเกียรติบัตร
2.3รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท และเกียรติบัตร
2.4รางวัลชมเชย (3 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย ทางเว็บไซต์ www.asean-thailand.org หรือ www.mfa.go.th/asean/ และ facebook fanpage: ASEAN Association – Thailand โดยสามารถจัดส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ที่ 085-332-0396 ในวันและเวลาราชการ และทางอีเมล์ aseanthailand@hotmail.com

รายละเอียดโครงการ
ใบสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใบสมัครระดับอุดมศึกษา

********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 พฤศจิกายน 2561