ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2019 – 2020

รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2019 – 2020 แก่นักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมทั้งทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ในหลายสาขาวิชา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ (พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด วิสัญญีแพทย์ ฯลฯ) และแฟชั่น

ทั้งนี้ ผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างดีมาก สำหรับผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องส่งบทความของหัวข้อวิจัยที่จะขอรับทุนฯ และผู้สมัครสาขาศิลปะการแสดงจะต้องส่งวีดีทัศน์หรือเทปเสียงบันทึกการแสดงของผู้สมัครเพิ่มเติมนอกจากใบสมัครและเอกสารอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเมื่อได้รับทุนแล้วผู้สมัครจะต้องพักในหอพักที่ทางรัฐบาลอินเดียจัดไว้ให้เท่านั้น โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนฯ และรายละเอียดการสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ “A2A (Admissions to Alumni) http://a2ascholarships.iccr.gov.in/. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย โทร. 0 2258 0300 – 6 ต่อ 6 หรือที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ interpreter.bangkok@mea.gov.in

************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 มกราคม 2562