ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลอินเดียในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย Nalanda ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 (24 ก.ค. 2562)

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาของกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย จำนวน 30 ทุน ให้แก่ผู้ที่สนใจจากประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค BIMSTEC ซึ่งมีประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกณ มหาวิทยาลัย Nalanda ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยทุนการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ

สำหรับสาขาวิชาที่รัฐบาลอินเดียให้การสนับสนุน ประกอบด้วย

 

1. สาขาวิชาในคณะประวัติศาสตร์ศึกษา (School of Historical Studies)
2. สาขาวิชาในคณะนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมศึกษา (School of Ecology and Environment Studies)
3. สาขาวิชาในคณะพุทธศาสน์ศึกษา ปรัชญา และศาสนาเปรียบเทียบ (School of Buddhist Studies, Philosophy and Comparative Religions – SBSPCR)

 

ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nalandauniv.edu.inและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครได้ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย โดยทุนการศึกษาดังกล่าวหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :
Application Form for Doctoral Program BIMSTEC 2019_2020
Application Form for Master Program BIMSTEC 2019_2020
BIMSTEC Scholarship Announcement 2019_2020
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย Nalanda University

****************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 กรกฎาคม 2562