ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษารัฐบาลรัฐคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2018/2019

ด้วย รัฐคูเวตได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2018/2019 จำนวน 2 ทุน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวตในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ และนิติศาสตร์อิสลาม/อิสลามศึกษา ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุน ฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ใบสมัครและรายละเอียดตามเอกสารแนบ Click..

***********************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 มิถุนายน 2561