ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก

รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกให้แก่ผู้สมัครจากประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization for Islamic Cooperation – OIC) และกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Alignment Movement – NAM) รวมถึงประเทศไทย จำนวนสูงสุด 2 ทุนต่อประเทศ เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

ทุนการศึกษาฯ ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ
2. ค่าลงทะเบียน
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน
4. ค่าประกันสุขภาพ
5. ค่าตรวจลงตรา

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีอายุน้อยกว่า 25 ปี
2. ผู้สมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทมีต้องมีอายุน้อยกว่า 30 ปี
3. ผู้สมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องมีอายุน้อยกว่า 40 ปี

วันที่รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาผ่านกระทรวงการต่างประเทศ โดยจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษารัสเซียและผ่านการรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้วไปยัง
กองยุโรปตะวันออก กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ we.chandhanayingyong@mfa.mail.go.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. https://mfa.gov.az/az/content/399/scholarship หรือ
2. ติดต่อ Ms. Nigar Rahimli
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ scholars@mfa.gov.az โทรศัพท์ +994 12 596 92 96

เอกสารประกอบการสมัคร
General_Application Form.pdf
Call-for-Application- 2021.pdf
List of eligible countries.pdf
List of participating universities.pdf
Guidelines for International Students.pdf
Frequently Asked Questions – FAQ.pdf

สรุปและเรียบเรียง : หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
ข้อมูล/ภาพประกอบ : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 27 มกราคม 2564