ขอเชิญผู้สนใจสมัครทุนอบรมของเจแปนฟาวน์เดชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น (24 ก.ค. 2562)

     เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (The Japan Foundation, Bangkok) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นมีหน้าที่ให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นและการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศรวมทั้งดำเนินการจัดสอบทักษะภาษาญี่ปุ่นสำหรับโครงการเปิดรับชาวต่างชาติไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้เปิดรับสมัครครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อรับทุนอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) ให้แก่ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในสถาบันอาชีวศึกษาของไทยรวมถึงทฤษฎีและแนวทางการสอนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน โดยแบ่งการอบรมออกเป็นสองช่วง ดังนี้

  •      ทุนอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน-18 ธันวาคม 2562 (ปิดรับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2562) 
  •      ทุนอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์-19 มีนาคม 2563 (ปิดรับสมัครวันที่ 20 กันยายน 2562)

     เจแปนฟาวน์เดชั่น จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป-กลับ) ค่าที่พัก และค่าอาหาร เป็นต้น ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล โดยละเอียดได้จากเอกสารตามไฟล์ด้านล่าง และสามารถส่งเอกสารการสมัครไปที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ภายในเวลาที่กำหนดทั้งทางไปรษณีย์และยื่นเอกสารด้วยตนเอง ทั้งนี้ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในขั้นตอนสุดท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-7500-4 เวลาทำการ 9.00-17.00 น.

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 กรกฎาคม 2562