ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับสมัครทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม

ด้วย รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (The Government of Brunei Darussalam Scholarship to Foreign Students Tenable in Brunei Darussalam) เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของบรูไนฯ ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562/2563 จำนวน 5 ทุน โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ applyBDGS2019@mfa.gov.bn 

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mfa.gov.bn

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

25 กุมภาพันธ์ 2562