ขอเชิญนักการศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการเสนอผลงานการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติและการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง “EIU/GCED Best Practices 2019” (1 เม.ย. 2562)

ด้วยศูนย์การศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding: APCEIU) ซึ่งเป็นสถาบันประเภทที่ 2 ของยูเนสโก เปิดรับสมัครเข้าร่วมการเสนอผลงานการดำเนินโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติและการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (Education for International Understanding/ Global Citizenship Education: EIU/GCED Best Practices 2019) โดยเน้นโครงการที่แสดงออกถึงข้อริเริ่มและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัล Global Citizen Award และนำเสนอผลงานในการประชุม “The 4th International Conference on Global Citizenship Education” ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงขอเชิญนักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ (Poster/Call for Submission/Application Form) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มใบสมัครมาที่สำนักเลขาธิการ ฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31 มีนาคม 2562