ขอเชิญท่านที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา 2019 – 2020 (15 ก.ค. 2562)

ด้วย กระทรวงอุดมศึกษารัฐคูเวตได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 จำนวน 2 ทุน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวตในสาขาวิชา ได้แก่ นิติศาสตร์อิสลาม/อิสลามศึกษา ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

คุณสมบัติ
1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในคูเวตระหว่างการสมัครรับทุน
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและซานาวี หรือเทียบเท่าแล้วไม่เกิน 2 ปี
3. มีผลการเรียนดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 หรือเกรดเฉลี่ย 3.40 ขึ้นไป
4. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาของคูเวตมาก่อน
5. อายุไม่เกิน 20 ปี
6. ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับอยู่ในระดับดี 

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครขอรับทุน โดยให้ระบุสาขาที่ต้องการสมัครเพียง 1 สาขา
2. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนพร้อมคำแปลภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาพร้อมคำแปลภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
4. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิดพร้อมคำแปลภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
6. รูปถ่ายขนาด 4X6 ซม. จำนวน 4 รูป
7. ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8. สำเนาสูติบัตรพร้อมคำแปลภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
9. กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนให้แนบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

กำหนดการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนจากประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับใบสมัคร       ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก    วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
สอบคัดเลือก                              วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (สถานที่สอบในกรุงเทพ ฯ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก      วันที่ 1 สิงหาคม 2562
* หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นไปตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กำหนด
**การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

การเปิดรับใบสมัคร
ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลคูเวตดังกล่าว ขอให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 ภายในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ เอกสารจะต้องไปถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณา
ในทุกกรณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2281 0565 ต่อ 117

เอกสารแนบประกอบด้วย
1.ใบสมัคร
2.รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 กรกฎาคม 2562