ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง