ขยายระยะเวลารับสมัครโครงการรับผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2562

          ด้วย กระทรวงศึกษาธิการจะร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ดำเนินโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอน ภาษาเยอรมัน (German Teaching Assistants Project : GTA) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในสถานศึกษาของไทย โดยเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้แก่นักเรียน โดยนำนักศึกษาวิชาเอกการสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษา ต่างประเทศที่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันในสถานศึกษาของไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562) โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการไทยกับกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556
          ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขยายระยะเวลาสำรวจความต้องการในการรับผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2562 หากสถานศึกษาของท่านสนใจเข้าร่วมโครงการฯ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
          1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำวันให้กับผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
          2) จัดอาหารกลางวันให้แก่ผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
          3) จัดที่พักที่สะอาดและปลอดภัย รวมค่าสาธารณูปโภค (น้ำและไฟฟ้า) ให้แก่ผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ตลอดการเข้าร่วมโครงการ
          4) มีตารางกำหนดการสอนและกิจกรรมที่ชัดเจนให้แก่ผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน โดยชั่วโมงการสอน ต้องไม่เกิน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
          5) จัดพาหนะรับ-ส่งผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันระหว่างสถานที่จัดการประชุมเตรียมการก่อนการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ช่วยสอนฯ และสถานศึกษา และวันเดินทางกลับ
          6) จัดพาหนะรับ-ส่งผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันจากที่พักและสถานศึกษาในระหว่างวันที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษา (หากสถานศึกษาตั้งอยู่ไกลจากที่พัก)
          7) แต่งตั้งครูที่ปรึกษา (Mentor) ซึ่งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันให้แก่ผู้ช่วยสอน ภาษาเยอรมัน และเป็นผู้ประสานงานสำหรับโครงการดังกล่าวตลอดระยะเวลาของโครงการ
          หากสถานศึกษาของท่านมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอรับผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส พร้อมทั้งภาพถ่ายของสถานศึกษา โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://goo.gl/VqvpcD และส่งมายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ GTA.TET@gmail.com ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

****************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 กุมภาพันธ์ 2562