การรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. …

การรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. …. ผ่านแบบฟอร์ม
การรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

ได้ที่ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a-9d29iPPkqR3I2yUBpoIq39RLHTWuBOmTgDLQ_SSEBUQ1hMQThRQkRXN1VMRjgzQk1SU0xGREJKMS4u&qrcode=true

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
22.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 3.08 MB
22