การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/16260 – 16264 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS

 

 

–  เรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

–  เรียน เลขาธิการ กศน.

 

–  เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

–  เรียน ศึกษาธิการภาคทุกภาค

 

–  เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

 

–  เรียนผู้อำนวยการสถาบันครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

 

 

เอกสารแนบ (ใช้ร่วมกัน)

 

อ้างถึง 1

 

อ้างถึง 2