การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่จังหวัดระนอง

          เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง ป้องกันจังหวัดระนอง ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้แทนสำนักนิติการ สป. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สป. ผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสป. และเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.

ข่าว / ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการและโครงการพระราชดำริ 
สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ