(ศธจ.เลย)การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยจัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕ โดยมี นายสงัด ยศเฮือง เป็นประธานการประชุม และ นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการร่วมกันพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องตามคำขอของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย (กศจ.) ในลำดับต่อไป