การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

     เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ นพ. บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผอ.ศูนย์อนามัย ที่ 2 พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โรงเรียนบ้านห้วยม่วง และโรงเรียนบ้านท่าอาจ และประชุมหน่วยตรวจรับในพื้นที่จังหวัดตาก ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน