การตรวจติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning ณ โรงเรียนบ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

      เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ประกอบด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ. 14 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจราชการและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามบริบทในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 ณ โรงเรียนบ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยมี ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม และนายทวี สอนคำเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวพัฒนา สังขโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ในการนี้คณะทำงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู กลุ่มผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อรับทราบสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การดำเนินการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านการประเมินการเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขที่โรงเรียนได้ดำเนินการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลที่ได้จากการวิจัยจะนำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ต่อไป

     จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านละลม ซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site, On-Air และ Online โดยสลับกลุ่มผู้เรียน แบบแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม มีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนและภาคีเครือข่ายสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการป้องกันและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร