กระทรวงศึกษาธิการร่วมหารือเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565

          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ซึ่งมี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom) ณ ห้องจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) และผู้อำนวยการและผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะผู้ประสานงานเอเปคของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมด้วย

          ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวนโยบายการเตรียมการในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปี 2565 โดยแบ่งเป็น 1) การสานต่อแนวนโยบายที่ดำเนินการมาเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างเขตเศรษฐกิจสมาชิก และ 2) พิจารณาประเด็นเฉพาะของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วงของการเข้าสู่การฟื้นตัวภายใต้ Post COVID-19 ที่เน้นประเด็น BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) การกำหนดสถานที่จัดการประชุม และให้ความเห็นชอบแนวทางการเตรียมการด้านสารัตถะ ด้านพิธีการและอำนวยการ ด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร และด้านประชาสัมพันธ์ โดยที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม 2564

          ภายหลังการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประสานดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมโครงการที่สอดคล้องกับสารัตถะของการประชุมเอเปค โดยเฉพาะการดำเนินการประเด็น BGC ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สรุป/เรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 18 มกราคม 2564