กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับประชาคมโลกจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเสมอภาค

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้นาย Thomas Davin ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และนาย Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าพบ โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการหารือดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้แลกเปลี่ยนถึงรูปแบบของการจัดการศึกษาในภาวะการระบาดของวิกฤติสุขภาพ โดยประเทศไทยได้มีการนำนวัตกรรมทางนโยบายใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา อาทิ การจัดการเรียนทางไกล การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ การพัฒนาครู การสร้างช่องทางการนำเสนอสื่อออนไลน์สำหรับครู รวมไปถึง การวางมาตรการรักษาอนามัย และการเตรียมโรงเรียนให้พร้อมรับการเปิดเรียน อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีว่า “โรคโควิด-19” เป็นเรื่องใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อโลกในทุกมิติ และเข้าใจถึงข้อจำกัดของการกำหนดนโยบายให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทั่วไปในระยะเวลาอันสั้น แต่อย่างไรก็ดี กระทรวงศึกษาธิการไทยยืนยันอย่างมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ และน้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ยูนิเซฟ ประเทศไทย และยูเนสโก กรุงเทพฯ ชื่นชมความบทบาทนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการรับมือกับภาวการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 และพร้อมให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการไทยในทุกด้าน โดยยูนิเซฟเสนอความร่วมมือในการการพัฒนาเนื้อหาสำหรับการเรียนการสอนแบบทางไกล โดยเฉพาะในเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษ (phonics) การลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (digital divide) และการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารในภาวะวิกฤติ สำหรับยูเนสโกให้การสนับสนุนในเรื่องของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการขจัดความเหลื่อมล้ำต่อผู้หญิงและผู้ด้อยโอกาสอันเนื่องมาจากการจัดการศึกษาทางไกล การพัฒนาครูเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ตลอดจนการจัดทำงานวิจัยต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายในอนาคต

ท้ายที่สุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอบคุณทั้งสองหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทยมาโดยตลอด และเน้นย้ำถึงอนาคตว่าอยากให้มีความร่วมมือเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาและทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพื่อนำพาประเทศไทยให้กลับมาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการลงทุนภายหลังผ่านพ้นวิกฤตสุขภาพในครั้งนี้

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสานการดำเนินงานกับยูนิเซฟ ประเทศไทย และยูเนสโก กรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเสมอภาค ที่ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป

 

**************************************************************

 

สรุปและเรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
นางสาวสุปราณี คำยวง
ภาพประกอบ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 4 มิถุนายน 2563