กระทรวงศึกษาธิการร่วมกำหนดสารัตถะสำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค ปี 2565

          วันที่ 22 มกราคม 2564 – นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานหลักของไทยเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นผ่านระบบการประชุมทางไกล Cisco Webex โดยที่ประชุมได้รับทราบประเด็นสำคัญ (priorities) และและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศในวาระการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค ภายใต้ประเด็นสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน 2) การฟื้นฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว และ 3) การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม ในโอกาสนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล) ได้แจ้งแผนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการที่เตรียมการไว้ 3 โครงการเพื่อที่ประชุมทราบ ได้แก่ การจัดประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 46 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกำหนดดำเนินการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม การพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเอเปค และการพัฒนาเครือข่ายเอเปคเพื่อการมีงานทำในโลกที่ผันผวน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมก่อนเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะฯ ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

สรุป/เรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 22 มกราคม 2564